Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę nawierzchni chodnika od Reymonta 65 do ul. Reymonta

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku ul. B. Chrobrego 39

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac:

Wymiana nawierzchni chodnika od ulicy Reymonta do Reymonta 65 w Rybniku.

Opis zakresu prac :

– zerwanie istniejącej nawierzchni

– wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem

– ułożenie obrzeży

– ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm

Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji przedmiaru robót.

Wszelkie pytania kierować : Piotr Kubat tel. 502 276 104

Oferta powinna zawierać:

  • kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac z podziałem na zadania,
  • termin realizacji,
  • okres gwarancji na wykonane prace,
  • termin płatności za wykonane prace,

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYMIANĘ NAWIERZCHNI CHODNIKA OD UL.REYMONTA DO REYMONTA 65 w terminie do 16.07.2024 r. do godz. 12, w siedzibie Spółdzielni „RYF” w Rybniku

przy ul.B.Chrobrego 39.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie podlega ustawie o Zamówieniach Publicznych.