Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku.

                                               ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 25 ust.3 i § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia  się  wszystkich  członków, że w dniu 22 czerwca 2023r. o godzinie 1630, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku.

Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad (Przewodniczący Rady Nadzorczej).
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium WZ (Przewodniczący, Z-ca oraz Sekretarz) oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (2 osoby), Wyborczej (3 osoby), Komisji Uchwał i Wniosków (2 osoby).
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022r.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2022r.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał ws.:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022r.

– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

– podjęcie uchwały ws. podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.

– oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

 1. Wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad oraz inne materiały związane z obradami tj. sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022r, sprawozdanie finansowe za 2022r, będą wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w budynku Spółdzielni przy ul. Chrobrego 39, na 14 dni przed terminem WZ.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się z powyższymi materiałami codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie

www.sm-ryf.rybnik.pl

Ewentualne poprawki do wyłożonych projektów uchwał mogą być zgłaszane nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem WZ.

W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni osobiście lub osoby, które przedłożą na WZ oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez członka Spółdzielni podpisanego przed notariuszem bądź w obecności pracowników Spółdzielni.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w posiedzeniu WZ można uzyskać w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

 

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zarząd SM „RYF”

Rybnik 29 maja 2023r.

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SM RYF ZA 2022

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2022

Projekty uchwał

Informacja-najwyższa-suma-zobowiązań-2023

 

Regulamin WZ ogólny

wzór pełnomocnictwa