Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 25 ust.3 i § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia się wszystkich członków, że w dniu 6 czerwca 2024r. o godzinie 1630, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku.

 

Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad (Przewodniczący Rady Nadzorczej).
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium WZ (Przewodniczący, Z-ca oraz Sekretarz) oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (2 osoby), Komisji Uchwał i Wniosków (2 osoby).
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2023r.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2023r.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał ws.:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023r.

– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

– podjęcie uchwały ws. podziału nadwyżki bilansowej za 2023r.

– oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

 1. Wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad oraz inne materiały związane z obradami tj. sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023r, sprawozdanie finansowe za 2023r, będą wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w budynku Spółdzielni przy ul. Chrobrego 39, na 14 dni przed terminem WZ.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się z powyższymi materiałami codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie

www.sm-ryf.rybnik.pl

 

Ewentualne poprawki do wyłożonych projektów uchwał mogą być zgłaszane nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem WZ.

W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni osobiście lub osoby, które przedłożą na WZ oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez członka Spółdzielni podpisanego przed notariuszem bądź w obecności pracowników Spółdzielni.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w posiedzeniu WZ można uzyskać w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

 

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 

Zarząd SM „RYF”

 

Rybnik 14 maja 2024r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za 2023

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RYF ZA 2023

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2023

PROJEKTY UCHWAŁ

Regulamin WZ ogólny

wzór pełnomocnictwa