Zaproszenie do złożenia oferty na instalację fotowoltaiczną

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „RYF” w Rybniku ul .B. Chrobrego 39

 

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac w formule :

„Zaprojektuj i wybuduj” instalacje fotowoltaiczne na dachach 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Reymonta 63 ABCD i Reymonta 65 ABC w Rybniku wraz z uzyskaniem grantu OZE BGK.

 

Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie.
Wszelkie pytania kierować : Piotr Kubat tel. 502 276 104.
Oferta powinna zawierać:
•    kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac z podziałem na zadania,
•    termin realizacji,
•    okres gwarancji na wykonane prace i sposób zabezpieczenia należytego wykonania i

właściwego usunięcia wad i usterek zgodnie z umową,
•    termin płatności za wykonane prace,
•    uzupełniony załącznik danych technicznych i danych cenowych ( zał. nr 1)
Szczegółowe dane zawarte są w załączonej specyfikacji.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Zaprojektuj i wybuduj instalację fotowoltaiczną na dachach 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Reymonta 63 ABCD i Reymonta 65 ABC w Rybniku wraz z uzyskaniem grantu OZE BGK.” w terminie do 12.05.2023 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku przy ul. B. Chrobrego 39.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie podlega ustawie o Zamówieniach Publicznych.

 

Załączniki

SPECYFIKACJA_000009

Załącznik nr 1 do oferty na instalację fotowoltaiczną