Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku 09 czerwiec 2017

ZAWIADOMIENIE

W związku z wnioskiem  który wpłynął do Spółdzielni w dniu 25 maja 2016r, popartym przez 12 członków z bloku przy ul. Reymonta 65, Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku, zwołane na podstawie § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia się wszystkich członków, że w dniu 9 czerwca 2017r. o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku.

 

Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad (Przewodniczący Rady Nadzorczej).
  2. Wybór Prezydium WZ (Przewodniczący, Z-ca oraz Sekretarz) oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (2 osoby), Komisji Uchwał i Wniosków (2 osoby).
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016r.
  6. Sprawozdanie finansowe za 2016r.
  7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016r.
  8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  9. Podjęcie uchwał ws.:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016r.

– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

– podjęcie uchwały ws. podziału nadwyżki bilansowej za 2016r.

– oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

10.Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w Statucie SM „RYF” i o ogłoszeniu tekstu jednolitego Statutu.

11.Wniosek członków spółdzielni w sprawie realizacji wniosków o odrębną własność na nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Reymonta 61,63,65, dyskusja i podjęcie uchwały.

12.Wolne wnioski

13.Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad oraz inne materiały związane z obradami tj. sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za 2016r, sprawozdanie finansowe za 2016r, będą wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w budynku Spółdzielni przy ul.Chrobrego 39, na 14 dni przed terminem WZ.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się z powyższymi materiałami codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie www.sm-ryf.rybnik.pl

 

Ewentualne poprawki do wyłożonych projektów uchwał mogą być zgłaszane nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem WZ.

W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni osobiście lub osoby, które przedłożą na WZ oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez członka Spółdzielni podpisanego przed notariuszem bądź w obecności pracowników administracyjnych Spółdzielni.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w posiedzeniu WZ można uzyskać w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zarząd SM „RYF”

 

Rybnik 25 maja 2017r.

wzór pełnomocnictwa

Sprawozdanie Zarządu za 2016

Sprawozdanie Finansowe za 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016

Projekty uchwał 09.06.2017

Zmiany do statutu – załącz. do uchwały 2017

Wniosek-żądanie zamieszczenia w porządku obrad WZ wniosku

Autopoprawka do załącznika do uchwały dotyczącej zmian w statucie 06.06.2017

Poprawki do projektów uchwał, z dnia 06.06.2017