Zaproszenie do ofert na prace remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku ul.B.Chrobrego 39
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac:
Wykonanie nawierzchni parkingu i chodnika przy ulicy Chrobrego 39 w Rybniku.
Realizacja prac będzie wykonywana  w dwóch etapach w 2018r. i 2019 r.
Planowany termin rozpoczęcia  prac I etapu   wrzesień 2018 r.
Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji przedmiarów robót
Wszelkie pytania kierować : Piotr Kubat tel. 502 276 104
Oferta powinna zawierać:
•    kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac z podziałem na zadania,
•    termin realizacji,
•    okres gwarancji na wykonane prace,
•    termin płatności za wykonane prace,

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA PARKING CHROBREGO 39”  w terminie do 18.09.2018 r. godz. 14 w siedzibie Spółdzielni „RYF” w Rybniku przy ul.B.Chrobrego 39.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie podlega ustawie o Zamówieniach Publicznych