Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 25 ust.4 oraz §26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, Zarząd zawiadamia wszystkich członków, że w dniu 8 listopada 2018r. o godzinie 16.30, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku.

Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad (Przewodniczący Rady Nadzorczej).
  2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
  3. Wybór Prezydium WZ (Przewodniczący, Z-ca oraz Sekretarz) oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (2 osoby), Komisji Uchwał i Wniosków (2 osoby).
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  5. Przyjęcie zmiany do regulaminu obrad WZ SM „RYF” w Rybniku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie kredytu na termomodernizację budynku przy ul. Reymonta 63.
  7. Zakończenie obrad.

 

Projekt uchwały będącej przedmiotem obrad będzie wyłożony do wglądu członkom Spółdzielni w budynku Spółdzielni przy ul. Chrobrego 39, na 14 dni przed terminem WZ.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się z powyższymi materiałami codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie www.sm-ryf.rybnik.pl

Ewentualne poprawki do wyłożonych projektów uchwał mogą być zgłaszane nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem WZ.

W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni osobiście lub osoby, które przedłożą na WZ oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez członka Spółdzielni podpisanego przed notariuszem bądź w obecności pracowników administracyjnych Spółdzielni.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w posiedzeniu WZ można uzyskać w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

                                                                                              Zarząd SM „RYF”

 

Rybnik 16 października 2018r.

wzór pełnomocnictwa

Projekty uchwał WZ 2018.11.08

zmiany do reg. obrad WZ – Załącznik do uchwały WZ 08.11.2018