Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku 08 listopad 2018r

ZAWIADOMIENIE

W związku z wnioskami,  które wpłynęły do Spółdzielni w dniu 24 października 2018r, popartymi przez 12 członków z bloku przy ul. Reymonta 61 ABCD i 12 członków z bloku przy ul. Reymonta 65 ABC, Zarząd zawiadamia wszystkich członków, że Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku, zwołane na podstawie § 25 ust.4 oraz §26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, odbędzie się w dniu 8 listopada 2018r. o godzinie 16.30, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69.

Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad (Przewodniczący Rady Nadzorczej).
  2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
  3. Wybór Prezydium WZ (Przewodniczący, Z-ca oraz Sekretarz) oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (2 osoby), Komisji Uchwał i Wniosków (2 osoby).
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  5. Przyjęcie zmiany do regulaminu obrad WZ SM „RYF” w Rybniku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie kredytu na termomodernizację budynku przy ul. Reymonta 63.
  7. Wniosek członków spółdzielni w sprawie podjęcia uchwały w sprawie termomodernizacji etapami budynku przy ul. Reymonta 61 ABCD za środki własne funduszu remontowego powiększone z kwoty 1,50zł/m2 na kwotę 2,50zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
  8. Wniosek członków spółdzielni w sprawie podjęcia uchwały w sprawie termomodernizacji etapami budynku przy ul. Reymonta 65 ABC za środki własne funduszu remontowego powiększone z kwoty 1,50zł/m2 na kwotę 2,50zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
  9. Zakończenie obrad.

Projekt uchwały będącej przedmiotem obrad będzie wyłożony do wglądu członkom Spółdzielni w budynku Spółdzielni przy ul. Chrobrego 39, na 14 dni przed terminem WZ.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się z powyższymi materiałami codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie www.sm-ryf.rybnik.pl

Ewentualne poprawki do wyłożonych projektów uchwał mogą być zgłaszane nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem WZ.

W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni osobiście lub osoby, które przedłożą na WZ oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez członka Spółdzielni podpisanego przed notariuszem bądź w obecności pracowników administracyjnych Spółdzielni.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w posiedzeniu WZ można uzyskać w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Rybnik 25 października 2018r.                                             Zarząd SM „RYF”

 

wzór pełnomocnictwa

Projekty uchwał WZ 2018.11.08

zmiany do reg. obrad WZ – Załącznik do uchwały WZ 08.11.2018

Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie termomodernizacji etapami R 61 ABCD

Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie termomodernizacji etapami R 65 ABC

Zmiana do projektu uchwały