Zaproszenie do składania ofert na wymianę nawierzchni chodnika i krawężników

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku, ul.B.Chrobrego 39

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac:

-Wymiana nawierzchni chodnika o pow. 251,3 m2 przy ulicy Reymonta 63-65 w Rybniku – z materiału powierzonego.

-Wymiana krawężników – 149,5 mb przy ulicy Reymonta 63-65 w Rybniku.

Planowany termin rozpoczęcia  prac wrzesień  2019 r.
Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji przedmiarów robót
Wszelkie pytania kierować : Piotr Kubat tel. 502 276 104

Oferta powinna zawierać:
•    kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac  z podziałem na zadania,
•    termin realizacji,
•    okres gwarancji na wykonane prace,
•    termin płatności za wykonane prace,

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYMIANĘ  NAWIERZCHNI CHODNIKA  I KRAWĘŻNIKÓW – REYMONTA 63-65”  w terminie do 14.08.2019 r. do godz. 14 w siedzibie Spółdzielni „RYF” w Rybniku przy ul.B.Chrobrego 39.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie podlega ustawie o Zamówieniach Publicznych