Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku 06 czerwca 2019r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 25 ust.3 i § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia się wszystkich członków, że w dniu 6 czerwca 2019r. o godzinie 1630, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku.

Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad (Przewodniczący Rady Nadzorczej).
  2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
  3. Wybór Prezydium WZ (Przewodniczący, Z-ca oraz Sekretarz) oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (2 osoby),  Komisji Uchwał i Wniosków (2 osoby).
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018r.
  6. Sprawozdanie finansowe za 2018r.
  7. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji za lata 2015-2017.
  8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.
  9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  10. Podjęcie uchwał ws.:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018r.

– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

– podjęcie uchwały ws. podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.

– oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

11. Wolne wnioski

12. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad oraz inne materiały związane z obradami tj. sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za 2018r, sprawozdanie finansowe za 2018r, będą wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w budynku Spółdzielni przy ul. Chrobrego 39, na 14 dni przed terminem WZ.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się z powyższymi materiałami codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie   www.sm-ryf.rybnik.pl

Ewentualne poprawki do wyłożonych projektów uchwał mogą być zgłaszane nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem WZ.

W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni osobiście lub osoby, które przedłożą na WZ oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez członka Spółdzielni podpisanego przed notariuszem bądź w obecności pracowników Spółdzielni.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w posiedzeniu WZ można uzyskać w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zarząd SM „RYF”

Rybnik 22 maja 2019r.

 

Regulamin WZ ogólny

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie finansowe

dodatkowe informacje i objaśnienia

dodatkowe informacje cd

bilans

rachunek zysków i strat

załączniki do sprawozdania

Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych

Sprawozdanie RN

Projekty uchwał

Informacja w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań

wzór pełnomocnictwa