Zaproszenie do składania ofert na termomodernizację budynku przy ul.Reymonta 61ABCD

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „RYF” w Rybniku ul.B.Chrobrego 39

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac:
Termomodernizacja  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Władysława Stanisława Reymonta 61 ABCD  w Rybniku.

Planowany okres wykonania prac: od lutego 2020 – do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2020/2021.
Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji przedmiarów robót.
Wszelkie pytania kierować : Piotr Kubat tel. 502 276 104.
Oferta powinna zawierać:
•    kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac z podziałem na zadania,
•    termin realizacji,
•    okres gwarancji na wykonane prace i sposób zabezpieczenia należytego wykonania i  właściwego    usunięcia wad i usterek zgodnie z umową,
•    termin płatności za wykonane prace,
•    referencje z wykonanych prac termomodernizacyjnych na budynkach wielorodzinnych.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„OFERTA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO – REYMONTA 61 ABCD”
w terminie do 14.02.2020 r. godz. 14.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF”
w Rybniku przy ul.B.Chrobrego 39.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie podlega ustawie o Zamówieniach Publicznych.