Zaproszenie do składania ofert na wymianę nawierzchni przy ul. Marokanów 4 w Rybniku

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku ul.B.Chrobrego 39

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac:

Wymiana nawierzchni przy ulicy Marokanów 4 w Rybniku

Opis zakresu prac :

– zerwanie istniejącej nawierzchni

– wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem

– ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm

Planowany termin rozpoczęcia  prac czerwiec 2020 r.

Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji przedmiarów robót.

Wszelkie pytania kierować : Piotr Kubat tel. 502 276 104

Oferta powinna zawierać:

  • kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac z podziałem na zadania,
  • termin realizacji,
  • okres gwarancji na wykonane prace,
  • termin płatności za wykonane prace,

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYMIANĘ NAWIERZCHNI –MAROKANÓW 4”  w terminie do 01.06.2020 r. godz. 14 w siedzibie Spółdzielni „RYF” w Rybniku przy ul.B.Chrobrego 39.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie podlega ustawie o Zamówieniach Publicznych