Zaproszenie do składania ofert na wymianę nawierzchni chodnika i dodatkowe utwardzenie terenu przy ul.Reymonta 65 w Rybniku

Spółdzielnia Mieszkaniowa RYF w Rybniku ul.B.Chrobrego 39

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac:

Wymiana nawierzchni chodnika i dodatkowe utwardzenie terenu przed budynkiem przy ulicy Reymonta 65 ABC w Rybniku

Opis zakresu prac:

– zerwanie istniejącej nawierzchni

– wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem

– utwardzenie dodatkowej powierzchni

– ułożenie nawierzchni z kostki betonowej

– ułożenie obrzeży

Planowany termin rozpoczęcia prac lipiec – sierpień 2020 r.

Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji przedmiarów robót.

Wszelkie pytania kierować: Piotr Kubat tel. 502 276 104

Oferta powinna zawierać:

  • kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac z podziałem na zadania,
  • termin realizacji,
  • okres gwarancji na wykonane prace i sposób zabezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek
  • termin płatności za wykonane prace,

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYMIANĘ NAWIERZCHNI I DODATKOWE UTWARDZENIE TERENU –REYMONTA 65ABC” w terminie do 06.07.2020 r. godz. 14 w siedzibie Spółdzielni „RYF” w Rybniku przy ul.B.Chrobrego 39.

 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie podlega ustawie o Zamówieniach Publicznych