Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę nawierzchni chodnika Kościuszki 29A

Spółdzielnia Mieszkaniowa  RYF w Rybniku ul.B.Chrobrego 39

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac:

Wymiana nawierzchni chodnika przy ulicy Kościuszki 29A w Rybniku.

Opis zakresu prac :

– zerwanie istniejącej nawierzchni

– wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem

– ułożenie obrzeży

– ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm

Planowany termin rozpoczęcia  prac maj-czerwiec 2023 r.

Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji przedmiarów robót.

Wszelkie pytania kierować : Piotr Kubat tel. 502 276 104

Oferta powinna zawierać:

  • kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac z podziałem na zadania,
  • termin realizacji,
  • okres gwarancji na wykonane prace,
  • termin płatności za wykonane prace,

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYMIANĘ NAWIERZCHNI CHODNIKA –Kościuszki 29A Etap III”  w terminie do 12.05.2023 r.

godz. 12 w siedzibie Spółdzielni „RYF” w Rybniku przy ul.B.Chrobrego 39.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie podlega ustawie o Zamówieniach Publicznych.

 

 

Załączniki

PRZEDMIAR KOŚCIUSZKI 29A ETAP III