Zaproszenie do składania ofert na termomodernizacje budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „RYF” w Rybniku ul.B.Chrobrego 39

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac:

Termomodernizacja  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Władysława Stanisława Reymonta 63 ABCD  w Rybniku zgodnie z pozwoleniem nr 1196/6740/2018.

 Planowany okres wykonania prac: od styczeń 2019 – do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020.

Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i weryfikacji przedmiarów robót.

Wszelkie pytania kierować : Piotr Kubat tel. 502 276 104.

Oferta powinna zawierać:

  • kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem prac z podziałem na zadania,
  • termin realizacji,
  • okres gwarancji na wykonane prace i sposób zabezpieczenia należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek,
  • termin płatności za wykonane prace,
  • referencje z wykonanych prac termomodernizacyjnych na budynkach wielorodzinnych wysokich – pow. 30 m wysokości.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„OFERTA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO – REYMONTA 63 ABCD”

w terminie do 28.12.2018 r. godz. 14.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku przy ul.B.Chrobrego 39.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części  bez podania przyczyny.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie podlega ustawie o Zamówieniach Publicznych.