Zawiadomienie o Walnym Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia się wszystkich członków, że w dniu 22 czerwca 2018r. o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku.

Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad (Przewodniczący Rady Nadzorczej).
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium WZ (Przewodniczący, Z-ca oraz Sekretarz) oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (2 osoby), Wyborczej (3 osoby), Komisji Uchwał i Wniosków (2 osoby).
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmiany do Regulaminu obrad WZ SM „RYF” w Rybniku
 3. Omówienie lustracji Spółdzielni i przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji za lata 2015-2017.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017r.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2017r.
 6. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji za lata 2012-2014.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał ws.:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017r.

– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

– podjęcie uchwały ws. podziału nadwyżki bilansowej za 2017r.

– oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

 1. Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w Statucie SM „RYF” i o ogłoszeniu tekstu jednolitego Statutu.
 2. Przedstawienie się kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłoszonych w terminie 7 dni przed dniem posiedzenia WZ.
 3. Wybory członków Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2018-2021.
 4. Wolne wnioski
 5. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad oraz inne materiały związane z obradami tj. sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za 2017r, sprawozdanie finansowe za 2017r wraz z raportem z przeglądu sprawozdania finansowego oraz wnioski polustracyjne z lustracji za lata 2015-2017, będą wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w budynku Spółdzielni przy ul. Chrobrego 39, na 14 dni przed terminem WZ.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się z powyższymi materiałami codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie www.sm-ryf.rybnik.pl

W związku z wyborami do Rady Nadzorczej, Zarząd informuje o możliwości zgłaszania kandydatów.

Kandydatów na członków RN zgłaszają członkowie na piśmie, w siedzibie Spółdzielni, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, dołączając pisemną zgodę kandydata opatrzoną podpisem z podaniem imienia i nazwiska zgłaszanego wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na pobieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych złożonych przez kandydata i osobę zgłaszającą.

Kandydat, w terminie co najmniej 3 dni przed WZ, musi dołączyć listę poparcia podpisaną przez min. 10 członków wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na pobieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.

Wzór karty zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej można uzyskać w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Ewentualne poprawki do wyłożonych projektów uchwał mogą być zgłaszane nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem WZ.

W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni osobiście lub osoby, które przedłożą na WZ oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez członka Spółdzielni podpisanego przed notariuszem bądź w obecności pracowników administracyjnych Spółdzielni.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w posiedzeniu WZ można uzyskać w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Zarząd SM „RYF”

Rybnik 30 maja 2018r.

wzór pełnomocnictwa

zgłoszenie kandydata do RN

zgoda kandydata

Zgłoszenie kandydata lista poparcia

oświadczenie os. ubiegającej kandydata do RN

oświadczenie os. popierającej kandydata do RN

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2017

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017

PROTOKÓŁ Z LUSTRACJI ZA LATA 2015-2017

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego

Projekty uchwał WZ 22.06.2018

Zmiany do regulaminu obrad WZ – załącz. do uchwały WZ 22.06.2018

Zmiany do statutu – załącz. do uchwały WZ 22.06.2018

Informacja o oznaczeniu najwyższej kwoty zobowiązań

Poprawka do załącznika do uchwały dotyczącej zmian do Statutu

poprawka do uchwały w sprawie zmiany do Regulaminu obrad WZ SM RYF

poprawka do uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań