Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku

                                                    ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 26 Statutu SM „RYF” w Rybniku, zawiadamia się wszystkich członków, że w dniu 28 września 2022r. o godzinie 16.30, w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku przy ulicy Reymonta 69, odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku.

 

Porządek Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad (Przewodniczący Rady Nadzorczej).
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium WZ (Przewodniczący, Z-ca oraz Sekretarz) oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (2 osoby), Komisji Wyborczej (3 osoby), Komisji Uchwał i Wniosków (2 osoby).
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Omówienie lustracji Spółdzielni i przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji za lata 2018-2020.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019r., 2020r. i 2021r.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2019r., 2020r. i 2021r.
 8. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji za lata 2018-2020.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019r., 2020r. i 2021r.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwał ws.:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019r., 2020r. i 2021r.,

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r., 2020r. i 2021r.

– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r., 2020r. i 2021r.

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za lata 2019-2021

– podjęcie uchwały ws. podziału nadwyżek bilansowych za lata 2019-2021

– oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

 1. Podjęcie uchwały w sprawie czasu trwania kadencji RN wybranej na lata 2022-2025.
 2. Przedstawienie się kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłoszonych w terminie 7 dni przed dniem posiedzenia WZ.
 3. Wybory członków Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2022-2025.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad oraz inne materiały związane z obradami tj. sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2021, sprawozdania finansowe za 2019r., 2020r. i 2021r. oraz wnioski polustracyjne z lustracji za lata 2018-2020, będą wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w budynku Spółdzielni przy ul. Chrobrego 39, na 14 dni przed terminem WZ.  Z uwagi na obszerny porządek obrad nie planuje się szczegółowego odczytywania sprawozdań.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się z powyższymi materiałami codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie www.sm-ryf.rybnik.pl

W związku z wyborami do Rady Nadzorczej, Zarząd informuje o możliwości zgłaszania kandydatów.

Kandydatów na członków RN zgłaszają członkowie na piśmie, w siedzibie Spółdzielni, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, dołączając pisemną zgodę kandydata opatrzoną podpisem z podaniem imienia i nazwiska zgłaszanego wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na pobieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych złożonych przez kandydata i osobę zgłaszającą.

Kandydat, w terminie co najmniej 3 dni przed WZ, musi dołączyć listę poparcia podpisaną przez min. 10 członków wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na pobieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.

Wzór karty zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej można uzyskać w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

 

Ewentualne poprawki do wyłożonych projektów uchwał mogą być zgłaszane nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem WZ.

W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni osobiście lub osoby, które przedłożą na WZ oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez członka Spółdzielni podpisanego przed notariuszem bądź w obecności pracowników administracyjnych Spółdzielni.

Wzór pełnomocnictwa do udziału w posiedzeniu WZ można uzyskać w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

 

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

 

Zarząd SM „RYF”

 

Rybnik, dnia 5 września 2022r.

wzór pełnomocnictwa

Zgłoszenie kandydata do RN

Zgoda kandydata

Zgłoszenie kandydata lista poparcia

Oświadczenie os. ubiegającej kandydata do RN

Oświadczenie os. popierającej kandydata do RN

Regulamin WZ ogólny

List polustracyjny za lata 2018 2020

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za 2019

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za 2020

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za 2021

SPRAW FINANS SM RYF 2019

SPRAW FINANS SM RYF 2020

SPRAW FINANS SM RYF 2021

Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych

Sprawozdanie RN za 2019 r

Sprawozdanie RN za 2020 r

Sprawozdanie RN za 2021 r

projekty uchwał WZ 28.09.2022

Informacja najwyższa suma zobowiązań 2022